0

Geri Gelen Eşyanın İşlemleri

Yazıda, İGMD’nin yazısına atıfla; geri gelen eşya ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 451/3. Maddesi “İhraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.” hükmünden bahisle Müdürlük Emrinin KDV, ÖTV ve yararlanılan hak ve menfaatlerin geri alındığına ya da alınmadığına ilişkin araştırma yapılmadan ve ilgili yazılar genel evrak kaydı yapılıp bilge sistemine şerh düşülmeden teminata alınsa dahi eşyaların teslim edilmemesi yönünde talimat verildiği belirtilerek mezkur yönetmelik maddesi ile uygulama arasında çelişki ve problem olduğu ve sorunun çözümüne ilişkin bahse konu maddeye istinaden gerekli teminat verilmesi halinde eşyanın teslimine ilişkin uygulama yapılması hususunda işlem yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

Gümrük Müdürlüğü’nün yazısında devamla, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2022/4 sayılı Genelgesinde, mezkur yönetmelik maddesinden bahisle; geri gelen eşya için, bu eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın cevabı beklenmeksizin bunlara tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının talep edilmesi halinde, ne şeklinde işlem tesis edileceği bildirildi.

Bu itibarla, geri gelen eşya ile alakalı olarak; 2022/46 sayılı Müdürlük Emrinde “teminat alınsa dahi eşyaların teslim edilmemesi” yönünde herhangi bir talimat bulunmamakla birlikte mezkur yönetmelik ve genelge hükümleri doğrultusunda geri gelen eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlere tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının talep edilmesi halinde, sisteme teminat girilmiş olması durumunda ilgili firmanın bahse konu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığı tespit edilmeden önce eşyanın teslimine yönelik uygulamanın yürütüldüğü ve konuya ilişkin olay bazlı olarak bilgi belge sunulması halinde gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılacağı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button