0

Eşyanın Antrepodan Çıkış İşlemleri

Yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması” konulu 2016/21 sayılı Genelgeleri; “Özel-Genel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespiti” başlıklı 6 ncı ve 8 inci maddeleri 2.4 b)

Çıkış işlemleri için; “.……………………………….. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/ beyannamelerinde/ özet Beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın……………………………. Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan ………………………………… kodlu antrepodan ……………………………… tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde işlemlerinin tamamlandığı ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.” hükmü doğrultusunda antrepolardan eşya çıkış işlemleri yapılmaktadır.

Gümrük işlemlerinin bitirilmesi ile ilgili Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi h fıkrasında: “Gümrük işlemlerinin bitirilmesi: Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesini. ..ifade eder” hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “YGM Sisteminde Antrepo Rejimiyle İlgili Düzenlemeler” başlıklı 07.02.2017 tarihli 22443056 sayılı dağıtımlı yazılarında: “… YGMS’deki düzenlemelere aşağıda belirtildiği şekilde YGM ve ilgili gümrük personelince erişim sağlanabilecektir: /- YGMS’ye döküm bölümü eklenmiş, bu bölümden “antrepo kodu-tarih aralığı” veya “antrepo kodu-antrepo beyannamesi numarası’na göre antrepo beyannamesi ile antrepo beyannamesini kapatan beyannamelere/antrepo rejimini sonlandıran işlemlere ilişkin ekteki bilgilerin görüntülenebilmesi sağlanmıştır…” denilerek Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi(YGMS) üzerinde sistemsel düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.
Bu doğrultuda, antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyaların antrepodan çıkış işlemlerinden önce, gümrük işlemlerinin mevzuata uygun şekilde tamamlanıp-tamamlanmadığının YGMS üzerinden kontrol edilerek gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük işlemlerinin bitirildiğinin anlaşılmasına müteakip eşya çıkışına izin verilmesi,

Antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyaların antrepodan çıkışlarında gerekli kontrollerin titizlikle yapılarak hatalı açma işlemi tespit edilmesi durumunda ilgili beyanname/belgede gerekli düzeltme-iptal işlemi yapıldıktan sonra eşyanın çıkışına izin verilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği, aksi takdirde ilgililer/eşya hakkında mer’i mevzuat dahilinde işlem tesis edileceği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button