0

E-Fatura ve Diğer Elektronik Belgelere İlişkin Değişiklikler

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) yer aldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde;

E-Fatura
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) e-fatura düzenlemek zorunda olacak.

Zorunluluk 1/7/2021 tarihinden itibaren başlıyor. Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanların söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorunluluğu bulunuyor.

E-Arşiv Fatura
E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler tarafından, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, Tebliğ’de belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenmesi zorunluluğu bulunuyor. Yapılan değişiklikle Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenen e-arşiv faturalar tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra Gelir İdaresi Başkanlığından e-Belge düzenleme portalıne gerekli entegrasyonları sağlayarak izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla da düzenlene bilecek.

E-İrsaliye
1/1/2020 tarihinden itibaren; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar (yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından zorunlu olarak belirtiliyordu.

Yapılan Değişiklik ile ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini Tebliğde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu hale getirildi.

E-Döviz Alım Satım Belgesi
E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler tarafından düzenlenen e-döviz alım satım belgesi kavramı, “yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler” şeklinde genişletildi.

Değişiklikten sonra ki söz konusu maddenin yeni hali şu şekilde,

E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat