0

Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Kumanya ve İhrakiye Teslimi Genelgesi Yayımlandı

2021/22 sayılı Genelge kapsamında, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımdaki eşyadan kumanya, yakıt, yağlayıcı madde ile işletme ve donatım eşyası teslimlerinde yeni usul ve esaslar belirlendi.

– Basitleştirilmiş ve normal usulde uygulanacak işlemler şu şekilde;
— Deniz veya hava taşıtının personeli ve yolcularının yolculuk sırasında tüketimi için verilecek olan yiyecekler, alkollü ya da alkolsüz içecekler, sigara, kişisel tüketim ve temizlik malzemeleri kumanya olarak değerlendirilecek.
— Deniz ve hava taşıtına teslim edilebilecek yakıt ve yağlayıcı maddelerin belirlenmesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları’nda yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılacak.

– Bu Genelge kapsamında ihracat hükmünde teslim edilecek olan ve serbest dolaşımda bulunan
— Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin ilk 24 faslında sınıflandırılan eşya 9930.24.00.00.00 GTİP’ten,
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun ilgili Kararlarında ihrakiye olarak teslim edilebileceği belirtilen yakıtlar ve madeni yağlar, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırıldığı kendi GTİP’inden,
— ilk iki maddede sayılanlar dışında kalan eşya 9930.99.00.00 GTİP’ten beyan edilecek.

– Bu Genelge kapsamındaki ihracat hükmündeki teslimlerde gümrük beyanı teslimin yapıldığı mahaldeki gümrük idaresinde yapılacak.

– Genelge kapsamında basitleştirilmiş usulle uygulanacak işlemler şu şekilde;
— 2 nci maddenin üç bendinde de belirtilen ürünlerin hava taşıtlarına,
— 2 nci maddenin ilk ve üçüncü bentlerinde belirtilen ürünlerin deniz taşıtlarına ihracat hükmünde teslim edilmesinde sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzu düzenlenecek; teslim eden ve teslim alan taraflarca imzalanması gereken belge üzerinde gümrük idareleri tarafından herhangi bir işlem yapılmayacak.

– Teslimin yapıldığını belgeleyen sevk irsaliyesi veya teslim fişlerinde/makbuzlarında;
— Teslimin yapıldığı deniz/havalimanının adı,
— Teslim tarihi,
— Teslimin yapıldığı müşterinin ünvanı ve adresi,
— Teslimin yapıldığı deniz/hava taşıtının tipi, sicil/kayıt numarası, sefer numarası,
— Teslimin yapıldığı deniz/hava taşıtının gittiği yer, hareket tarih ve saati,
— Teslim edilen ürünlerin cinsi ve miktarına ilişkin bilgiler,
— Teslim sırasında sayaç kullanılması halinde sayacın açılış ve kapanış değerleri,
— Teslim eden ve teslim alanların adı-soyadı, unvan ve imzaları
bilgilerinin bulunması gerekiyor.

– Bir gün içerisinde yapılan teslimler, teslim eden firma tarafından, eşyanın teslimini takip eden en geç 3 işgünü içerisinde 2019/18 sayılı Genelge esas alınmak suretiyle, Tek Pencere Sisteminde 1014 kodlu “Eşya Teslim Listesi” seçilerek kaydedilecek. Sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzunun Eşya Teslim Listesine ek olarak Tek Pencere Sistemine yüklenmesi mümkün olup teslim işlemlerini gerçekleştiren yükümlünün tercihine bağlı olacak. Eşya Teslim Listesi’ne ilişkin olarak Tek Pencere Sisteminde eşyanın teslimini takip eden en geç 3 işgünü içerisinde teslimin yapıldığı mahaldeki gümrük idaresince 2019/18 sayılı Genelge çerçevesinde kabul ve onay işlemleri tamamlanacak ve onay işlemi;
— Tek Pencere Sisteminde kayıt yapılırken, teslime ilişkin sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzlarının taranarak sisteme yüklenmiş olması halinde, Eşya Teslim Listesi’ne kaydedilen bilgiler ile taranarak sisteme yüklenmiş olan söz konusu belgelerin karşılaştırılması suretiyle,
— Tek Pencere Sisteminde kayıt yapılırken, sevk irsaliyesi veya teslim fişi/teslim makbuzlarının taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde ise, Eşya Teslim Listesi’ne kaydedilen bilgiler ile yükümlü tarafından gümrük idaresine ibraz edilecek söz konusu belgelerin karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecek.

2019/18 sayılı Genelge uyarınca Eşya Teslim Listesinin onayı, kabul işlemini gerçekleştiren memur tarafından, kabul işlemini müteakip geciktirilmeksizin tamamlanacak. Tek Pencere Sistemi’ndeki Eşya Teslim Listeleri periyodik olarak kontrol edilecek olup kabul/onay işlemi için ayrıca bir dilekçe talep edilmeyecek.

Onay işlemi ile birlikte Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli numara, gümrük idaresi tarafından yapılan kayıt yerine geçeceğinden ayrıca bir defter kaydı yapılmayacak. Sevk irsaliyeleri/ teslim fişleri/makbuzları ilgili yükümlü tarafından, gümrük idaresinin talebi halinde sunulmak üzere mevzuatta belirlenen süreler dahilinde muhafaza edilecek.

– Bu Genelge kapsamında teslim edilen eşyaya ilişkin tamamlayıcı beyan, en geç teslimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 7 iş günü içinde aşağıda belirtilen şekilde yapılacak. Bu sürenin kontrolünde tamamlayıcı beyanın tescil tarihi esas alınacak.
— Teslimi yapan firma tarafından teslim konusu eşya için yapılacak tamamlayıcı beyan BİLGE sisteminin “Detaylı Beyan” modülünde “1000” rejim koduyla ve Basitleştirilmiş Usul Kodu (BS) 16 seçilmek suretiyle yapılacak. Tek Pencere Sistemi tarafından üretilmiş ve gümrük idaresi tarafından onaylanmış olan 1014 kodlu “Eşya Teslim Listesi” belgesine ait 23 haneli numara ve tarih, beyannamenin “Vergi ve Dokümanlar” ekranında yer alan “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarına kaydedilecek. Ayrıca, ticari faturanın da söz konusu beyannamede beyan edilmesi gerekecek.
— Tamamlayıcı beyanın tescil edilmesi ve “Teslim Alınmış” statüye gelmesinin ardından beyannameye ilişkin ticari fatura ile “Eşya Teslim Listesi”nde kayıtlı eşyanın uygun olup olmadığı kontrol edilecek ve beyannamenin kontrol işlemleri sistem üzerinde tamamlanacak.

– Beyanın kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından, beyannamenin kapatılmamasının gerektiği haller dışında, beyanname otomatik olarak kapatılacak. Beyannamenin otomatik olarak kapatılmadığı durumlarda, tutanak ile kapatılması mümkün olacak.

– Tamamlayıcı beyanda bulunulurken, bu Genelge kapsamında kendisine eşya teslim edilen ve adına fatura düzenlenen her bir alıcı için bir ihracat beyannamesi verilecek.

– Tamamlayıcı beyana ilişkin gümrük beyannamesinin kapanma tarihi olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 416 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tarih “referans tarihi” alanına kaydedilecek. Bu tarihin belirlenmesinde, beyanname ekinde yer alan Eşya Teslim Listeleri kontrol edilerek ilk teslim tarihi esas alınacak; kapanma tarihi konusunda yükümlü dilekçesi aranmayacak. BS 16 kodu seçilmiş olan tamamlayıcı beyanın kapanma tarihi olarak “referans tarihi” Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilecek.

– Bu Genelge çerçevesinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde tesliminde, somut verilere dayalı ciddi şüphe ve ihbar halleri ile risk kriterleri çerçevesinde gümrük gözetimi nedeniyle memur görevlendirilmesi halinde, 74 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğinde yer alan hükümler dikkate alınmak suretiyle işlem yapılacak.

– Bu Genelgede belirlenen süre içinde Eşya Teslim Listesinin TPS üzerinden gümrük idaresi onayına sunulmaması ve/veya tamamlayıcı beyanın süresi içinde tescil edilmemesi halinde, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacak.

– Genelge kapsamında normal usulde uygulanacak işlemler şu şekilde;
– Bu Genelgenin 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen ürünlerin deniz taşıtlarına tesliminde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bağlı mevzuat ile 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bağlı mevzuatın ihracata ilişkin hükümleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılacak. Bu çerçevede, düzenlenen ihracat beyannamesinin 44 no.lu alanında “İhrakiye teslimidir” şeklinde açıklama yapılacak.

– Teslim yapan firmalar tarafından bu Genelgenin (B) bölümünde belirtilen basitleştirilmiş usulden yararlanılmak istenilmediği hallerde, 2 nci maddenin ilk üç bentlerinde belirtilen eşyanın hava taşıtlarına; aynı maddenin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyanın deniz taşıtlarına tesliminde, ihracat gümrük işlemlerinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 150 ve 151 inci maddeleri ve bağlı mevzuatta düzenlenen ihracat rejimi, 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı ve bağlı mevzuat ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararlarında tadat edilen genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesi mümkün olacak. Ayrıca, ihracat beyannamesinin 44 no.lu alanında “Kumanya/İhrakiye teslimidir” şeklinde açıklama yapılması gerekecek ve “BS 16” kodu kullanılmayacak. Buna ilaveten, beyanname ekinde “Eşya Teslim Listesi” ibrazı istenmeyecek.

– Bu Genelgenin 13 ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilen kumanya ve ihrakiye teslimlerinde, kumanya ve ihrakiye teslimlerinin İhracatçı Birliği Onay Koduna tabi olmaması nedeniyle, normal usulde düzenlenen beyannamenin “kalem” ekranında “77-Kumanya ve ihrakiye işlemleri-Normal usul” açıklamalı özellik kodu seçilecek.

Bu kapsamda 24.07.2013 tarihli ve 2013/28 sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat