0

Dampinge Karşı Kesin Önlem

Yazıda, İGMD’nin 18 Ocak 2022 tarihli yazısına atıfla, 30 Aralık 2021 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) ile gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yapılan değişikliklerden bahisle; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/12) kapsamında uygulanan dampinge karşı önlemlerin 2022 yılı öncesinde 4804.11.11 ve 4804.11.15 alt pozisyonlarında yalnızca kağıtlar için uygulandığı, kartonlar için dampinge karşı önlemin bulanmadığı ve 2022 yılında GTİP korelasyonu nedeniyle kağıt/karton ayrımının kaldırıldığı belirtilerek, anılan Tebliğin uygulanması yönünden nasıl işlem tesis edileceği hususunda Ticaret Bakanlığından değerlendirme talep edildiği belirtildi.

Yazının devamında, 19/4/2018 tarihli ve 30396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/12) ile Finlandiya, Rusya Federasyonu, Polonya ve Brezilya menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 ve 4804.11.90.10.12 GTİP’lerinde sınıflandırılan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlar” ürünü ithalatında muhtelif oranlarda dampinge karşı önlemlerin yürürlükte bulunduğu ifade edildi. Anılan Tebliğin “Uygulama” matlaplı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verildiği üzere, “Karar” matlaplı 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyaya ilişkin dampinge karşı önlemin tahsilinin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

İlaveten, anılan Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında sırasıyla, bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamaların genel içerikli olduğu, uygulamaya esas olanın yürürlükteki TGTC’ de yer alan GTİP ve Karar matlaplı maddede yer alan tablodaki eşya tanımı olduğu ile önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişikliklerin ilgili Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği hususlarının hükme bağlandığı iletildi. Öte yandan, anılan Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tabloda önleme tabi tarife pozisyonunda 8’li bazda yer almadığı; eşya tanımında da “yalnızca kağıtlar” ifadesi bulunmadığı belirtildi.

Bununla birlikte, İGMD’nin yazısına konu “karton” tanımlı ürünlerin hangi tarife pozisyonunda yer aldığı veya önleme tabi GTİP’ler altında yer alıp almadığı hususunun ise Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün uhdesinde bulunduğu ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button