0

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Dahilde İşleme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6030 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6) yer aldı.

Yapılan değişikliklerden bazıları şu şekilde;

Bedelsiz İthalat
Aşılar, Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar, Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçların bedelsiz olarak ithal edilmesi durumunda işleme faaliyetine tabi tutulabilecek.

Dahilde İşleme İzni
14. madde kapsamında verilen Dahilde İşleme İzni elektronik ortamda Gümrük İdaresince verilecek.

Revize
Dahilde işleme izni, taahhüt kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize edilebilecek.

Ek Süre
22 nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme iznine ek süre almak için Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren verilen 1 (bir) aylık süre 2 (iki) ay olarak değiştirildi.

Haklı Sebep
Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, Gümrük Bakanlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin gümrük beyannamesi aslı ve haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunulabilecek.

Mücbir Sebep ve Fevkalade Haller
25 madde belirtilen Ülkemiz veya ithalatçı ülkede; devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka halinde talep edilecek bilecek mücbir sebep ve fevkalade hallere genel salgın hastalık eklendi.

İhracat Taahüdünün Kapatılması
Dahilde işleme izni ihracat taahhüdünü Kapatma için gereli bilgi ve belgelerin sunulması için en geç izin süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, gerekli bilgi ve belgeleri ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunulabilecek.

Kapatma İşleminin Sonuçlandırılması

Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük beyannamesinde belge/izin sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunluğu devam ediyor. Fakat daha önce beyanname üzerinde arana diğer bilgiler aranmayacak.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.
Tebliğ için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button