0

Antrepolarda Götürü Teminat Hakkında Sistemsel Düzenlemeler Tamamlandı

Ticaret Bakanlığı, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ankara Gümrük Müdürlüğü “Antrepo İşleticilerince Verilen Götürü Teminat Hakkında Sistemsel Düzenlemeler” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 02.12.2020 tarih ve 59464719 sayılı yazıya atıfla Antrepo İşleticilerince Verilen Götürü Teminat Hakkında Sistemsel Düzenlemelere ilişkin 30.11.2020 tarihli 59390187 sayılı yazıda; BİLGE Sistemine GTRANT-1 (antrepo götürü teminati) ve GTRANT-2 (antrepo yaygın götürü teminatı) teminat türleri de eklendiği belirtildi.

Buna göre, Bölge Müdürlüklerince BİLGE Sisteminde yapılacak işlemler şöyle;

    – Başvurular, söz konusu yönetmelik değişikliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek.

    – Götürü teminat/yaygın götürü teminat tutarına yönelik kontrollerde, ilgi yazıda yer alan götürü teminat sistemine ilişkin örnek hesaplamalar dikkate alınacak. Antrepolara ilişkin bilgiler BİLGE Sistemi V2- Antrepo ve Geçici Depolama Yeri Programı kullanılmak suretiyle kontrol edilebilecek. Gerekli görülmesi durumunda söz konusu bilgiler ilgili Gümrük Müdürlüğünden temin edilecek.

    – Antrepo/antrepolar için götürü teminat verilmesi durumunda GTRANT-1, yaygın götürü teminat verilmesi durumunda ise GTRANT-2 teminat türü kodları suretiyle işlemler yapılabilecek.

    – GTR1 ve GTR2 teminat türlerinde olduğu gibi GRANT-1 ve GRANT-2 teminat türlerine ilişkin eklemeler ve güncellemeler için BİLGE Sistemi V2- Gümrük Referans Verileri- UND ve Deniz Teminatları sekmesi kullanılacak.

    – “ta-Götürü Teminat (GRTANT) Antrepo Şube. Kullanıcı” kullanıcı profilinde yetki verilen Bölge Müdürlüğü personeli tarafından GTRANT-1 ve GTRANT-2 teminat türlerini kullanabilecek antrepolarla ilgili olarak “UND ve Deniz Teminatları” ekranında teminat türü olarak GTRANT-1/GTRANT-2 seçilecek, ardından antrepo kodu yazılmak suretiyle her bir antrepo kodu için götürü teminat/yaygın götürü teminat tutarı sisteme kaydedilecek.

    – Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince Gümrük Yönetmeliği’nin 527 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre yaygın götürü teminat (GTRANT-2) verilmesi durumlarında birden fazla antrepo söz konusu olacağından, her bir antrepo kodu esas alınarak sisteme ayrı ayrı giriş yapılacak, teminat tutarı alanına da yaygın götürü teminat tutarı yazılacak.

     – Antrepo işleticilerince verilen götürü teminatın sonlandırılması veya Gümrük Yönetmeliğinin 527/7 maddesi uyarınca götürü teminattan yararlanılmasına izin verilmemesi gereken durumlarda, mülga götürü teminat uygulamalarında kullanılan GTRANT de dahil olmak üzere GTRANT, GTRANT-1, GTRANT-2 teminat türlerine ilişkin sistemde tanımlanmış kayıtlara, UND ve Deniz Teminatları sekmesinden bloke konulabilecek.

Bu çerçevede, antrepo işleticilerince verilen götürü teminat/yaygın götürü teminatın sisteme tanıtılmasını takiben işleticinin antreposuna/antrepolarına ait tescil edilecek antrepo beyannamelerinde, Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 31/12/2020 itibarıyla teminat türü olarak GTRANT-1/GTRANT-2 seçilebilecek.

Diğer taraftan, söz konusu Yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan; “Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişikliklere ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesine kadar antrepolar için uygulanan mevcut teminat sistemi devam eder.” hükmü uyarınca antrepo teminatlarının eşya türüne bağlı olarak eşyaya ilişkin toplam vergilerin yüzde 25 ve yüzde 50’si kadar olması şeklindeki kısmi teminat uygulaması, 31/12/2020 tarihinde sona erdirilecek.

Ayrıca, söz konusu Yönetmelik değişikliği çerçevesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 526 ncı maddesinin birinci ila dördüncü fıkralarında;

“(1) Antrepo işleticileri ve kullanıcıları tarafından Kanunun 96 ve 97 nci maddelerinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılamak amacıyla teminat verilir.
(2) Teminat, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi 493 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca toplu teminat ya da 527 nci madde uyarınca antrepo işleticileri tarafından götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebilir. Ancak akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (1) sayıl liste kapsam eşya için 527 nci madde hükümleri uygulanmaz.
(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarında yapılan işlemlerde ikinci fikrada belirtilen teminat türlerine ilaveten 494 üncü maddenin birinci fikrası uyarınca hesaplanmış götürü teminat da kullanılabilir.
(4) Antrepo işleticilerince 527 nci maddeye göre hesaplanmış götürü veya yaygın götürü teminat verilmemesi halinde, antrepoya alınan eşya için, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla ayrı ayrı veya toplu teminat verilmesi gerekir.”
  denildiği bildirildi.

Bu kapsamda, götürü teminat sistemine dahil olmayan antrepolarda veya götürü teminat sisteminden yararlanılamayacak durumlarda, Gümrük Yönetmeliğinin 526/1 ve 526/4 maddeleri uyarınca antrepoya alınan eşya için, ayrı ayrı veya toplu teminat verilmesi gerekmekte.

Bununla birlikte, aşağıda yer verilen teminat uygulamaları özel düzenlemelere tabii olduğundan herhangi bir değişiklik olmaksızın mevcut haliyle devam edecek:

     – Gümrüksüz satış mağazaları ile akaryakıt antrepoları ve akaryakıt antreposu statüsünde olmamakla birlikte ÖTV I sayılı liste kapsamı eşyanın depolandığı antrepolara ilişkin teminat uygulamaları,

     – Onaylanmış kişiler ile yetkilendirilmiş yükümlülerin, C ve E tipi antrepolarında kullandığı Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat uygulaması.

Bu bağlamda, özel düzenlemelere tabii söz konusu teminat uygulamaları için BİLGE Sisteminde GTRANT-1, GTRANT-2 teminat türleri kullanılamayacak.

Yazıda sonuç olarak; bu bilgiler ışığında, 30/9/2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda antrepo teminat uygulamalarına 31/12/2020 tarihi itibarıyla başlanacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button