0

Antrepodan Transiti Yasak Eşyalar

Yazıda, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 20.05.2021/64046415 tarih/sayılı yazıları ve eki Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2021/64001712 tarih/sayılı yazılarına atıfla;

“Bakanlık Makamının 18.08.2016/18150142 ve 06.11.2019/49159354 tarih/sayılı Olurları ile antrepo rejimine tabi tutulmuş 2. ve 16. fasılda yer alan kırmızı et (konserve edilmiş olanlar hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, konserve balık ve bebek maması cinsi eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesi;

Yukarıda sözü edilen eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesi;

Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınması;

Diğer taraftan, uluslararası yardım kuruluşları ile yapılan sözleşmeler kapsamında insani yardım kolileri içerisinde, her bir kolide 1 kilogramı geçmeyecek şekilde kullanılmak üzere konserve balık ve bebek maması cinsi eşyanın, yukarıda sayılan şartları taşıdığının ilgili gümrük müdürlüğüne tevsiki şartıyla, antrepo rejimine tabi tutulmasını müteakip ilgili ülkelere transit edilmesine izin verilmesinin,

Uygun bulunduğu belirtildi.

Bununla birlikte, Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarihli, 26701682 sayılı Olur’ları ile uluslararası yardım kuruluşlarının yaptığı ihalenin kazanılması ve yapılan sözleşmeler kapsamında insani yardım kolileri içerisinde, her bir kolide 1 kilogramı geçmeyecek şekilde kullanılmak üzere çay cinsi eşyanın, sayılan koşulları taşıdığının ilgili gümrük müdürlüğüne tevsiki şartıyla, antrepo rejimine tabi tutulmasını müteakip ilgili ülkelere transit edilmesine izin verilmesi;

Bakanlık Makamının 20.05.2020 tarihli, 54374818 sayılı Olur’ları ile ise, bebek maması cinsi eşyanın, bir ulusal veya uluslararası yardım kuruluşu tarafından antrepo rejimine tabi tutulmuş olması halinde bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmesi,

Uygun bulunduğu bildirildi.

Yazının devamında, yapılan değerlendirmeler neticesinde,

Anılan Onaylar konusu, antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen eşyanın;

İthalinin öngörülmesi ve ithalinin izin veya uygunluk belgesine tabi olması durumunda,

Yetkili kurumlarca yapılacak kontroller neticesinde eşyanın ithaline izin verilmediği ancak mahrece iadesine de uygun görüş verildiği durumla sınırlı kalmak kaydıyla,

Ticaret hayatındaki ekonomik kayıpların önüne geçilmesini teminen, söz konusu eşyanın, transit rejimi kapsamında, gerekli tüm önlemler ve teminatın alınması ile araç takip sisteminden faydalanılması koşuluyla, memur refakatinde, geldiği ulaşım yöntemiyle mahrece iadesi taleplerinin Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılması, talimatlandırılmıştır.” denildiği aktarıldı.

Related Posts

Call Now Button