0

Antrepo Beyannamelerinde Kâğıt Nüshalar Kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan “Kâğıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgelerin, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kâğıtsız ortamda yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Söz konusu projeye ilişkin pilot uygulamanın 21.12.2020 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde 29.03.2021 tarihinden itibaren de diğer gümrük idarelerinde başlatılmış olduğu ve bu gümrük idarelerinde uygulamanın aynı şekilde devam edeceği aktarıldı.

Diğer taraftan uygulamanın tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının planlandığı, bu çerçevede 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemlerin ekli liste haricindeki tüm gümrük müdürlüklerinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacağı ifade edildi.

– 05.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesinin sağlanacağı belirtildi.

– 03.08.2021 tarihi itibarıyla beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılmasının zorunlu tutulacağı kaydedildi.

– Taranarak sisteme eklenen belgelerin ilgili muayene memuru tarafından “Muayene/Kontrol” ekranından görüntüleneceği ve bu belge için ret ya da onay işlemi yapılacağı bildirildi.

– Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistemin izin vermeyeceğinin altı çizildi.

Pilot uygulamanın nihai hedefinin ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshaların kaldırılması olduğu, bu kapsamda halihazırda kağıt nüshalar üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca işlemlerin kimin tarafından yapıldığı bilgisini de içerecek şekilde Gümrükler Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Yazıda son olarak, bahse konu uygulamanın Bölge Müdürlüğü ve bağlantı Gümrük Müdürlüklerince yakından takip edilerek yaşanan veya yaşanması olası sorunlar ve öneriler hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünün ivedilikle bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat