0

Akaryakıt Karıştırma İşlemleri

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Akaryakıt Karıştırma İşlemleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin İhrakiye Teslimi Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetlere ilişkin 31/b maddesinde yapılan düzenleme ile antrepo sahasıyla sınırlı olmak kaydıyla transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında, nihai ürünün denizcilik yakıtı olması kaydıyla ürünlerin birbiriyle karıştırılması mümkün kılındığı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığınca Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (seri no:1) ile transit akaryakıt antrepolarında yapılacak karıştırma işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirtildi.

Sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığına yaptığı başvurularda; istenilen vasıfta denizcilik ürünlerinin yurt içinde karıştırılmasına olanak sağlanarak döviz tasarrufunda bulunulması ve pazar payının korunmasını teminen transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda ihrakiye teslimi lisansı sahibi olmayan firmalarca hazırlanan karışım ürünlerinin söz konusu antrepoda eşya satış ve devri ile lisans sahibi firmalarca ihrakiye tesliminde kullanılabilmesine yönelik talepleri bulunduğu ifade edildi.

Yazıda devamla, başvurulara ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan görüş istenmiş olup alınan Kurumdan cevap da özetle; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında lisanslandırılmamış ve transit rejime tabi antrepolarda, ihrakiye teslim lisansı sahibi olmayan kişilerce ürünlerin karıştırılıp karıştırılamayacağı ile ortaya çıkan ürünlerin ihrakiye teslim lisansı sahiplerine teslimine ilişkin değerlendirme yapma yetkisinin Ticaret Bakanlığı uhdesinde olduğu belirtildi.

Söz konusu ürünün ihrakiye faaliyeti kapsamında kullanılmadan önce depo çıkışlarında Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında “analiz raporu” düzenlenmesi ve bu kapsamda söz konusu akaryakıt teknik düzenlemelere uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Konuya ilişkin “Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Seri No: 1) yetki başlıklı 6 ncı maddesinde; (1)Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.” hükmü bulunduğu ifade edildi.

Bu itibarla, ihrakiye teslimi lisansı sahibi olmayan firmalarca Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (seri no: 1) kapsamında transit akaryakıt antrepolarında gerçekleştirilen karıştırma işlemleri neticesinde elde edilen akaryakıt ürünlerinin mezkur Tebliğ kapsamı ihrakiye lisansına sahip firmalara söz konusu antrepolarda satış ve devri ile ihrakiye olarak tesliminin mümkün olduğu belirtildi.

Related Posts

Call Now Button