0

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; İthalata ve ihracata konu eşyanın, Ticaret Bakanlığının ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabildiği belirtildi. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulmasının ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirdiği ayrıca kamu kaynaklarının israfına sebebiyet verildiği ifade edildi.

Dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesinin bu olumsuzlukların önlenmesi bakımından önemli olduğuna dikkat çekildi.

Bu bağlamda Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi beşinci fıkrasında; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

“İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” (İthalat 2021/13) kapsamında, 2707.20.00.00.00 Toluol (toluen), 2902.30.00.00.00 Toluen (toluol), 2902.41.00.00.00 oKsilen, 2902.42.00.00.00 m-Ksilen, 2902.43.00.00.00 p-Ksilen, 2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde söz konusu tahlil raporunun onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;

1. Muayene memurunca tarife tespitinde, yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenmiş tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

2. Muayene memurunca, beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarına göre GTİP tespiti yapılamaması halinde; ilgili beyannameye ait numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesi ve numune ile birlikte yükümlüsünce 44 nolu hanede beyan edilen onaylı tahlil raporunun da LARA sistemi üzerinden sisteme eklenmesinin sağlanması,

3. Gümrük laboratuvarlarınca; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

4. Beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarının GTİP tespiti için yetersiz kalması halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli ilave tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından yapılan tahlil sonuçlarına istinaden laboratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması, gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button