0

7256 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırma

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü “7256 Sayılı Kanun – Yapılandırma” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 17.11.2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete de 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandığı anımsatılarak, 31.08.2020 tarihinden bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayıl Kamun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yapılandırılmasının mümkün kılındığı belirtildi.

Gümrük alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasların ise 27.11.2020 tarihli 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenmiş olduğu, söz konusu Tebliğin 6 ila 13 üncü maddelerinde Gümrük İdarelerince yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ifade edildi.

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki yapılandırma işlemlerin, söz konusu Kanun ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde tesis edileceği belirtildi.

Adı geçen Tebliğin 6/7. maddesinde; “(7) Tüplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde gerekli idari önlemler alınır “. denildiği bildirildi.

Bu bağlamda; 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvuruların doğru ve hızlı bir şekilde karşılanmasını teminen yapılan işlemlerde, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

1) Yapılandırma başvurusuna konu alacağın 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında değerlendirilebilmesi için:

– Yapılandırma Tebliğinin 31 maddesi gereğince, alacağın gümrük yükümlülüğünün 31.08.2020(bu tarih dahil) tarihinden önce doğmuş olması,

– Tebliğin 4/1 maddesi gereğince, 7256 sayılı Yapılandırma Kanununun Resmi Gazete’de yayımlandığı 17.11.2020(bu tarih dahil) tarihi itibariyle alacağın kesinleşmiş olması, yani 17.11.2020 tarihi itibariyle vadesinin gelmiş olması,

– Tebliğin 5/1 maddesi gereğince, 31.12.2020 tarihine kadar yazılı olarak gümrük idaresine yapılandırma için yetkili kişilerce usulüne uygun olarak başvurulması gerekmekte.

2) Yapılandırma başvurusuna konu alacağın Kesinleşmiş statüde olup olmadığının tespiti Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No:2) 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde yapılmalı.

3) Yapılandırma talebine cevaben yükümlülerine gönderilen tebligatlarda: ret veya kabul gerekçesinin detayları ve mevzuat dayanakları yazılmalı, tahsil edilen ve tahsilinden vazgeçilen oran ve tutarlara ilişkin gerekirse tablo yapılmak suretiyle bilgi verilmeli, yapılandırma tutarlarının son ödeme süreleri yazılmalı, ödemenin Kanunda belirtilen şartlar dahilinde yapılmaması halinde yapılandırmanın bozulacağı bildirilmeli ve borcun sistem üzerinden otomatik kapanabilmesi için ne şekilde ödeme yapılacağı açıklanmalı.

Tebliğin 6/2, maddesi gereğince. Yapılandırma başvurularının reddedilmesi halinde, başvurunun reddedilme gerekçesi mevzuat dayanaklarıyla birlikte yazılmalı ve Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde bu idari işleme karşı yükümlünün Bölge Müdürlüğüne itiraz hakkı olduğu belirtilmeli.

4) Ticaret Bakanlığı (Mülga) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.05.2018/34667803 ve 04.10.2018 37725166 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere, gümrük takibindeki alacakların Tahsilat Takip Program üzerinden taksitlendirilmesi ve tahsilat sonrası borcun sistemden otomatik olarak kapanması mümkün.

Bu açıdan, Yapılandırma başvurularına ilişkin taksitli ödemelerde, Tahsilat Takip Programından “Taksitlendirme Kararı” almak suretiyle işlem tesis edilmeli ve ödemeler Tahsilat Takip Programı üzerinden gerçekleştirilerek Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarının otomatik olarak kapanması sağlanmalı.

Aynı şekilde, Ticaret Bakanlığı (Mülga) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.06.2018/35080918 tarih sayılı yazıları uyarınca, yapılandırma sonrası peşin ödemelerinde Tahsilat Takip Programı üzerinden yapılarak yapılandırma konusu Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarının sistemden otomatik olarak kapanması sağlanmalı.

Yazıda ayrıca, Tahsilat Takip Programındaki “Yapılandırma” sekmesinin içeriğinde, peşin ve taksitli ödemelere dair yapılandırma güncellemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin Kullanım Kılavuzlarının mevcut olduğu belirtildi.

Bu bağlamda; Tebliğin 6/8. maddesi gereğince, ödeme talepleri ister peşin ister taksitli olsun, manuel kapama işlemlerine sebebiyet vermemek adına, yapılandırma tutarlarına ilişkin tahsilatlar mutlak surette Tahsilat Takip Programındaki “Yapılandırma” sekmesi üzerinden güncelleme yapılarak yapılmalı ve ödeme yapacak olan yükümlüler bu minvalde yönlendirilmeli.

5) Tebliğin 6/8. maddesi gereğince, Yapılandırma işlemlerinin gerek ilgili birim amirlerince takibi ve gerekse yapılandırmaya ilişkin istatistiksel verilerin toplanması amacıyla yapılandırma verileri Bakanlığımızın Intranet Portalinda Bakanlık Uygulamalar başlığından erişilebilen Yapılandırma Veri Giriş Programina geciktirilmeksizin işlenmelidir Yapılandırma Veri Giriş Programında yetkilendirmenin nasıl yapılacağı, Bakanlığımız (Mülga) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.08.2016/18461218 tarih/sayılı yazılarında belirtilmiştir.

6) Tebliğin 17. maddesi gereğince, Yapılandırma başvurusu ve Davadan Vazgeçme dilekçelerinin yetkili kişilerce verilip verilmediği kontrol edilmeli, yapılandırma başvurusu kabul edilen dosyalara ait Davadan Vazgeçme dilekçeleri ivedilikle ilgili Mahkemelere gönderilmeli. Aynı şekilde, Bölge Müdürlüğünde veya farklı bir idarede işlemi veya takibi süren dosyalara ilişkin yapılandırma sonucundan ilgili idareye ivedilikle bilgi verilmeli.

7) Yapılandırma Tebliğinin 4’üncü maddesinde belirtilen Yapılandırma konusu alacakların türü ve statüsünün tespiti ile anlan Tebliğin 4 ila 12 maddelerinde belirtilen yapılandırma hesaplamasının yapılması aşamasında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli titizlik gösterilmeli.

8) Yapılandırma talebi kabul edilen alacakların takibi sürüncemede bırakılmamalı ve yapılandırma şartlarının sağlanmaması nedeniyle yapılandırması bozulan alacaklar için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikmeksizin takibata geçilmeli.

9) Yapılandırmalara ilişkin oluşabilecek ihtilaflarda yükümlünün itiraz dilekçesi ve işlem dosyası örneği Müdürlüğün görüşüyle birlikte geciktirilmeksizin Bölge Müdürlüğüne gönderilmeli.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat