0

16 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında Düzeltme Talepleri

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “16 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında Düzeltme Talepleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 03.01.2019 tarihli, 30644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile Yönetmeliğin 82 no.lu ekine eklenen 54 numaralı satır ile ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması hususu, Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasında sayıldığı anımsatıldı.

Söz konusu değişiklik sonrası, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden olaylarda, 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde ilgili mevzuatında belirlenen oranlar dahilindeki farklılıklara ilişkin yapılan düzeltmelerde usulsüzlük cezası uygulanmasına ilişkin tereddüt hasıl olduğu anlaşıldığı bildirildi.

Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu ekinde yer alan 11 numaralı satır ile beyanın kontrolü sonucunda Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinde bahsi geçen aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i aşmayan vergi farklılıkları, anılan kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasında sayılırken tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemlerin hariç tutulduğu belirtildi.

16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamında ithalat işlemleri gerçekleştirilen eşyanın, rejim beyanlarının, belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapılması nedeniyle, mevzuatta belirlenen oranlar dahilindeki farklılıkların eşyanın ve işlemin tabiatı icabı gerçekleştiğinin kabul edildiği ifade edildi.

Tebliğ kapsamında düzeltilmek üzere tescil edilmiş bir beyannamenin beklenildiği üzere düzeltilmesi sonrasında cezai yaptırıma bağlanmasının yükümlüye tanınan hakkın amacıyla çeliştiğine dikkat çekildi.

Bu itibarla, 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamı eşyanın, ithalat işlemlerindeki miktar farklılıklarına ilişkin düzeltme taleplerinde, söz konusu değişiklik kapsamında usulsüzlük cezası uygulanmaması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat